14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Zverejnenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže


 

Z vyhodnotenia ponúk predložených v Obchodnej verejnej súťaži na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, určené na reštauračné účely vo výmere 202,3 m2

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako vyhlasovateľ vyhlásila verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej ulici č. 2/A, Bratislava, vo výmere 202,3 m², ktorú zverejnila na svojom webovom sídle www.dubravka.sk dňa 12.10.2018.

Najnižšia cena nájomného bola stanovená na sumu 120,- EUR za m2 a rok, a to v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 330/2018 zo dňa 25.09.2018.

 

V lehote určenej na predkladanie ponúk neboli predložené žiadne ponuky.

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                 RNDr. Martin Zaťovič

                                                                                                            starosta

 

 

V Bratislave, dňa 05.11.2018Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00