16. augusta 2022
Meniny má Leonard

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer

1.    p r e n a j a ť v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa:

  • nebytové priestorov nachádzajúce sa v pivničných priestoroch v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku parc. č. 2248 vo výmere 40 m², vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Mariánovi Kocanovi, Revolučná 3544/25, 821 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ má záujem predmetný priestor upraviť a vytvoriť v ňom skúšobňu hudobnej skupiny, pričom by daný priestor mohol slúžiť ako alternatívny priestor pre výučbu hudobnej výchovy žiakov školy;
  • nebytové priestory nachádzajúce sa v suteréne Domu kultúry Dúbravka na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka, vo výmere 48,5 m² vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, SIMI SLOVAKIA, s.r.o., Kapicová 6, 851 01 Bratislava, IČO: 36 680 672, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ mal predmetný priestor v nájme a zároveň má v časti týchto priestorov umiestnenú vzduchotechniku pre vedľajší nebytový priestor;
  • nebytové priestory – trieda č. 6, v objekte Bílikova č. 34, súpisné č. 1891, postavenom na parc. č. 3163, k.ú. Dúbravka vo výmere 65,70 m², vedených na LV č. 3485, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, obchodnej spoločnosti Wings of Nature, s.r.o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava, IČO: 50 406 698, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ má toho času predmetný nebytový priestor v nájme a vedie v ňom sokoliarsky krúžok, čo vyhovuje charakteru budovy, v ktorej sa priestor nachádza;
  • nebytové priestory – kuchyňa so zázemím, v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku parc. č. 2248 vo výmere 360,96 m², vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nájomcovi HLZ s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, Bratislava, IČO 46 899 316, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ má toho času predmetný nebytový priestor v nájme a má záujem v ňom pokračovať;
  • nebytové priestory nachádzajúce sa v suteréne Domu kultúry Dúbravka, samostatne stavebne oddelené, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, vo výmere 130 m², BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, Bratislava, IČO: 35 924 535 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ má toho času predmetný nebytový priestor v nájme a má záujem v ňom pokračovať;
  • nebytové priestory v objekte na Bílikovej 34, súp. č. 1891, na pozemku parc. č. 3163 vo výmere 173,88 m², vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nájomcovi FREEDU PLUS, s.r.o., Bílikova 34, Bratislava, IČO: 44 658 265, 535 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže žiadateľ má toho času predmetný nebytový priestor v nájme, má záujem v ňom pokračovať, pričom účel, na ktorý žiadateľ priestor využíva (vedenie vzdelávacieho centra) svojím charakterom vyhovuje objektu, v ktorom sa nebytové priestory nachádzajú.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00