16. augusta 2022
Meniny má Leonard

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava-Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer   prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa:

  • časť pozemku parc. č. 556/1 – záhrada, vo výmere 38 m2 na záhradkárske a rekreačné účely, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej, na dobu 10 rokov od 1.10.2018 do 30.09.2027, ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže predmetný pozemok je susediacim pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkov parc. č. 554/1, 553/4 a 554/4, ktorý tvorí príjazd na pozemok. Predmetný pozemok užíva žiadateľ ako súčasť záhrady, nachádzajú sa vo vnútri za jeho oplotením.
  • nebytový priestor – miestnosť č. 139, nachádzajúcu sa v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka vo výmere 12,2 m2, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, spoločnosti KOTEX spol. s.r.o., Segnerova 6, Bratislava, IČO: 17316618, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže žiadateľ ako jediný prejavil záujem o nájom predmetného nebytového priestoru, pričom účel využitia predmetu nájmu žiadateľom, teda uskladnenie elektroniky, spracovanie a výroba hudobných podkladov, ktoré sa robia na počítači, svojim charakterom napĺňa účel činnosti kultúrneho domu.
  • časť pozemku parc. č. 3088/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 6 m2 k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Martine Malovej, miesto podnikania Bradáčova 1, Bratislava, IČO: 40 575 985, na dobu 10 rokov od 16.09.2018 do 15.09.2028, ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže sa jedná o pozemok, na ktorom je postavený prístupový chodník, slúžiaci ako prístup k prevádzke Kaderníctva a holičstva na Bílikovej 15, ktoré prevádzkuje žiadateľka.
  • časť pozemku parc. č. 2199/101, reg. „E“ , nachádzajúceho sa na Plachého ulici, k.ú. Dúbravka v celkovej výmere 75 m2, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, nájomcovi Peter Ondrejka vo výmere 15 m2 z celkovej výmery pozemku, Ondrejovi Haluštekovi vo výmere 30 m2 z celkovej výmery pozemku a Lenke Jamriškovej vo výmere 30 m2 z celkovej výmery pozemku, na dobu 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže žiadatelia prejavili záujem o nájom predmetného pozemku, pričom tento majú záujem aj zrevitalizovať. Žiadatelia sú obyvateľmi nehnuteľností v blízkosti predmetného pozemku a touto cestou majú záujem riešiť svoje parkovacie potreby.
  • pozemku parc. č. 557 – záhrada, k. ú. Dúbravka vo výmere 80 m2 na záhradkárske a rekreačné účely, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Ing. Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, na dobu 10 rokov od 1.10.2018 do 30.09.2027, ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže sa jedná o susediaci pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkov parc. č. 553/6, 554/2, 554/3, 555 a 554/4. Predmetný pozemok užívajú žiadatelia ako súčasť záhrady, pričom sa nachádza vo vnútri za ich oplotením.
  • nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely v k. ú. Dúbravka vedených v KN ako parcely registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, resp. pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako prípady hodné osobitného zreteľa, keďže podľa Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou upravujúcich postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely, sú tieto určené ako prípady hodné osobitného zreteľa, a to takto:

parc. číslo

výmera v m2

Nájomca

lokalita

časť 3175/12 – časť 1

195

Mgr. BELICA Miroslav a Mgr. Mária

Drobného

4097/8 a 4097/11

401

BESEDA Milan

Veľka lúka

2403/25 a 2404/7

64

SIROTKA Martin

Hrubý breh

2403/19

216

KOVAĽOVÁ Nikola

Hrubý breh

2404/4 a 2404/5

161

JAKUBÍK Viliam

Hrubý breh

21

294

MUDr. KLIMIK Michal

K horánskej studni

165/1 a 1667/7

475

KRÍŽOVÁ Denisa

Na Kajerke

4097/6 a 4097/7

400

BESEDA Michal

Veľka lúka

časť 3175/12 – časť 2

205

PAŠKOVÁ Zuzana

Drobného

časť 3401/102 a časť 3401/103 „3401/54“

217

HORVÁTH Jozef

Tesla Elektroakustika

časť 3401/110 a časť 3401/105 „3401/30

240

ŠURÁŇOVÁ Denisa

Tesla Elektroakustika
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00