21. septembra 2021
Meniny má Matúš

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa:
stavbu so súpisným číslom 1952, postavenej na pozemku parc. č. 1415 na Pekníkovej ulici č. 2 a priľahlého pozemku, parc. č. 1416 s výmerou 2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, spoločnosti British International School Bratislava s.r.o., so sídlom J.V. Dolinského 1, Bratislava, IČO: 357 24 129 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu, že zámer rozšíriť priestory už existujúcej školy na Pekníkovej ulici č. 6 o nebytové priestory v zanedbanej budove Centra voľného času, ktorú plánuje zrekonštruovať a investovať do stavebných úprav 2 mil. EUR, pričom novovybudovaný areál školy bude mať možnosť využívať aj verejnosť mestskej časti Bratislava-Dúbravka (po skončení vyučovania a počas prázdnin), počas vyučovacích hodín môže využívať Dúbravský atletický klub, na organizovanie každoročného športového podujatia pre deti dúbravských či bratislavských škôl.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00