21. januára 2022
Meniny má Vincent

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nebytové priestory – kotolňu, strojovňu, plynomerňu a predsieň kotolne v budove školy Pekníkova č. 6, súpisné č. 1954, postavenom na parc. č. 1421, k.ú. Dúbravka vo výmere 155,43 m², vedených na LV č. 3485, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, British International School Bratislava s.r.o., J. Valašťana Dolinského 1,Bratislava, IČO: 35 724 129, na dobu určitú do 30.04.2039, a to odplatne za náklady na rekonštrukciu predmetných priestorov, výmenu kotlov, výmenníkov tepla, regulácie a ostatných zariadení ako aj servis, údržbu, revízie a ostatné náklady na prevádzku kotolne, a to s odôvodnením, že žiadateľ je toho času nájomcom budovy školy, v ktorej aj prevádzkuje súkromnú školu a kotolňa slúži na vykurovanie danej školy.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00