23. mája 2019
Meniny má Želmíra

Bezplatná právna poradňa

 

Bezplatná právna poradňa pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Dúbravka  

Kde sídli právna poradňa:

Právna poradňa sídli na prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava - Dúbravka na Žatevnej 2, prízemie, kancelária č. 2.

 

Komu poskytuje právne poradenstvo:

Právne poradenstvo poskytuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Dúbravka. V prípade záujmu o právne poradenstvo predložia záujemcovia občiansky preukaz, aby bolo možné overiť adresu ich trvalého pobytu.

 

Kto poskytuje právne poradenstvo:

Právne poradenstvo bezplatne poskytujú renomovaní právnici s dlhoročnými skúsenosťami a praxou.

 

JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Dúbravka a podpredseda komisie legislatívno – právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom.

 

JUDr. Anna Ščepková, členka komisie legislatívno – právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom.

 

V akých oblastiach je poskytované právne poradenstvo:

- exekúcie,

- otázky týkajúce sa rodinných vzťahov, ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie/zapretie otcovstva, výživné,

- otázky týkajúce sa dedičského konania,

- otázky týkajúce sa pracovno - právnych vzťahov,

- poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy,

- otázky majetkovej povahy, napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu,

- problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru alebo služieb,

- otázky právnej ochrany, ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi.

 

Akou formou prebieha právne poradenstvo:

Služby právnej poradne sú poskytované formou osobných konzultácií s právnikmi.

 

Kedy je právna poradňa k dispozícii občanom:

Každú prvú stredu v mesiaci od 9:00 hod. do 12:00 hod. a každú tretiu stredu v mesiaci od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Poradňa neposkytuje právne poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje občanov v súdnych konaniach ani v konaniach pred inými štátnymi orgánmi.

 

Právna poradňa pre občanov začala fungovať od 8. 4. 2015

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 09.04.2018

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Bezplatná právna poradňa bude 20.12.2017 z technických príčin zatvorená

V mesiacoch september až jún je bezplatná právna poradňa občanom k dispozícii každú prvú stredu v mesiaci od 9:00 hod. do 12:00 hod. a každú tretiu stredu v mesiaci od 14:00 hod. do 17:00 hod.