24. októbra 2021
Meniny má Kvetoslava

Poslanie miestneho úradu

Miestny úrad je výkonným orgánom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva.

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:

 • Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní miestny úrad. Organizáciu miestneho úradu, náplne činností útvarov miestneho úradu a počet zamestnancov mestskej časti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu, ktorý vydá starosta.
 • Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení spoločného oddelenia alebo referátu dvoch alebo viacerých miestnych úradov na plnenie niektorých úloh pre dve alebo viac mestských častí; podrobnosti dohodnú starostovia v zmluve, ktorú musia schváliť miestne zastupiteľstvá.
 • Prácu miestneho úradu riadi prednosta.
 • Prednostu vymenúva do funkcie na neurčitý čas a odvoláva z nej starosta.
 • Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s poradným hlasom.


Miestny úrad najmä: 

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňu písomností mestskej časti,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva,
 • pripravuje rozhodnutia starostu, vydávané v správnom konaní,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutia starostu, kontroluje ich plnenie a dodržiavanie,
 • usmerňuje po odbornej stránke miestne organizácie a zariadenia mestskej časti,
 • zabezpečuje správu zvereného majetku hlavného mesta a majetku mestskej časti,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu, prenesených na mestskú časť.

Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a s územne príslušnými orgánmi štátnej správy.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 15.06.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00