23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Prednosta

Na čele Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka stojí prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Funkcia prednostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva. Prednosta za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednosta: 
Ing. Rastislav Bagar
Telefón: 02/69202524
E-mail: prednosta@dubravka.sk

Sekretariát prednostu:
Romana Tanglmayerová
Telefón: 02/69202534, 0908 291 789
E-mail: romana.tanglmayerova@dubravka.sk

 

Prednosta svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. riadi miestny úrad a organizuje jeho prácu,
 2. zodpovedá starostovi za plnenie úloh v rozsahu vecnej príslušnosti miestneho úradu a za tým účelom vykonáva kontrolu ich plnenia,
 3. riadi príslušných vedúcich zamestnancov organizačných útvarov, zvoláva a vedie pracovné porady vedúcich organizačných útvarov,
 4. zabezpečuje prípravu, vydávanie a dodržiavanie vnútorných poriadkov, smerníc a ďalších interných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí a opatrení prednostu,
 5. navrhuje starostovi vyhlásenie výberových konaní na obsadenie miest vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu,
 6. zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným,
 7. podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
 8. zabezpečuje účasť zamestnancov mestskej časti na kontrolách v súlade s požiadavkami miestneho kontrolóra,
 9. prideľuje organizačným útvarom na vybavenie sťažnosti a petície, ako aj žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií,
 10. v spolupráci s externým dodávateľom služieb v oblasti verejného obstarávania koncepčne a koordinačne zabezpečuje priebeh procesov v oblasti verejného obstarávania na miestnom úrade v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní,
 11. zúčastňuje sa na rokovaniach so štatutárnymi zástupcami orgánov a organizácií, ak ich predmetom je vecná príslušnosť úradu,
 12. podieľa sa na príprave materiálov zásadnej a koncepčnej povahy, týkajúcich sa mestskej časti,
 13. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, starostu a miestnej rady.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 15.03.2022

Kontakt

Prednosta: Ing. Rastislav Bagar 
Telefón: 02/69202524 
E-mail: prednosta@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00