Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Hospodárska správa


Adresa:
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Kontakty:
Vedúci hospodárskej správy:
František Novák
Telefón: 02/69202583, 0917 466 319
E-mail:
hs@dubravka.sk, frantisek.novak@dubravka.sk

Zamestnanci hospodárskej správy:
Dana Heinfarthová – 02/69202516dana.heinfarthova@dubravka.sk
Eva Franková – 02/69202530, eva.frankova@dubravka.sk  
Emil Gluch – 02/69202531, 0905 277 207, emil.gluch@dubravka.sk 
Janka Hodúlová – 02/69202504, janka.hodulova@dubravka.sk
Oľga Majtánová – 02/69202515, olga.majtanova@dubravka.sk

Údržba, Žatevná 4
Martin Neradovič
Jozef Rehák
Martin Štetina
Juraj Šebela

KC Fontána, Ožvoldíkova 12
Róbert Daniš – 0915 223 090, kcfontana@dubravka.sk, robert.danis@dubravka.sk 

Náplň pracovných činností útvaru

Organizačný útvar Hospodárska správa svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. vedie predpísanú evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti ako aj nehnuteľného majetku v správe mestskej časti zvereného na základe zverovacích protokolov (okrem pozemkov),
 2. vedie predpísanú evidenciu hnuteľného majetku a zásob,
 3. organizuje vyraďovanie a likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku,
 4. zabezpečuje úlohy súvisiace so správou a údržbou budov miestneho úradu, základných škôl, materských škôl a ostatných zariadení a objektov miestneho úradu,
 5. vytvára a najmenej raz ročne aktualizuje, plán opráv a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku,
 6. zabezpečuje správu vozového parku, zabezpečuje autodopravu pre potreby miestneho úradu a vedie o nej príslušnú evidenciu,
 7. zabezpečuje materiálno-technické zásobovanie miestneho úradu, vedie sklad kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov,
 8. zabezpečuje pravidelné vykonávanie revízií a odborných prehliadok,
 9. zabezpečuje prevádzku kotolní na plynné palivo s poloautomatizovaným meraním a reguláciou, vrátane údržby a odstraňovania drobných závad,
 10. vykonáva bežné opravy a údržbu elektrických zariadení (napr. opravy elektrickej inštalácie, osvetlenia a pod.),
 11. vykonáva bežné montážne a prevádzkové práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí, vrátane vykonávania údržby a opráv,
 12. zabezpečuje vypracovanie podkladov pre zostavenie programového rozpočtu miestneho úradu na oddelení prevádzky a správy a sleduje jeho čerpanie,
 13. zabezpečuje vystavovanie objednávok pre všetky organizačné útvary miestneho úradu, vrátane centrálnej evidencie objednávok miestneho úradu, pričom zabezpečuje ich automatizované zverejňovanie na web stránke mestskej časti,
 14. vedie technickú dokumentáciu budov vrátane bytov a nebytových priestorov,
 15. zabezpečuje ochranu majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, vrátane poistenia majetku,
 16. zabezpečuje vedenie operatívnej evidencie pridelených ochranných pracovných prostriedkov,
 17. zabezpečuje zverejňovanie oznamov na úradnej tabuli mestskej časti,
 18. zabezpečuje prevádzku telefónnych ústrední úradu, priamych telefónnych liniek a mobilných telefónov, zabezpečuje úlohy spojené s účastníckou koncesiou rozhlasu a televízie,
 19. realizuje materiálne a technické zabezpečenie volieb a referenda a zabezpečuje materiálne predpoklady pre zasadnutia komisií, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a zabezpečuje vhodné podmienky pre prácu poslancov s voličmi,
 20. zabezpečuje chod vrátnic miestneho úradu a prostredníctvom informátorov na vrátniciach zabezpečuje informovanie o príslušnosti vnútorných útvarov, alebo konkrétnych zamestnancov úradu,
 21. zabezpečuje každodenné upratovanie priestorov miestneho úradu,
 22. vykonáva dozor a ochranu kultúrneho centra Fontána s využitím signalizačného zariadenia, vrátane spolupráce s políciou,
 23. vykonáva údržbu ihriska v parku Pekníkova, vrátane údržby a starostlivosti o náradie, hracie prvky a lavičky, zabezpečuje otváranie a zatváranie ihriska,
 24. zabezpečuje zimnú a letnú údržbu v areáloch miestneho úradu,
 25. spravuje CO sklady,
 26. zabezpečuje koordinačnú činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technicko-prevádzkových činností.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 27.04.2021

Kontakt:

Vedúci hospodárskej správy: František Novák     
Telefón: 02/69202583 
E-mail:
hs@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00