Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

26. februára 2024
Meniny má Viktor

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

Tu vybavíte

 

Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Kontakty:
Vedúca oddelenia:
Mgr. Marta Jurkovičová
Telefón: 02/60101155
E-mail: skolstvo@dubravka.sk, marta.jurkovicova@dubravka.sk

Referát materských škôl a základných škôl:
Mgr. Jana Petřvalská
Telefón: 02/60101173
E-mai: jana.petrvalska@dubravka.sk

Referát športu:
Mgr. Radek Šatka
E-mail: radek.satka@dubravka.sk


Náplň pracovných činností oddelenia 

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu svojou činnosťou zabezpečuje v oblasti školstva, vzdelávania a športu najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. pripravuje návrh rozpočtu pre školy a školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií v spolupráci s ekonomickým oddelením a kontroluje jeho plnenie,
 2. poskytuje materským školám odbornú a poradenskú činnosť a to najmä v oblastiach:
  1. riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania,
  2. ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,
  3. kontinuálneho vzdelávania,
 3. koordinuje a riadi prácu riaditeľov materských škôl a vedúcich školských jedální,
 4. spracováva návrhy na počet detí a tried v materských školách a počet žiakov a tried v základných školách,
 5. prerokováva s riaditeľmi materských škôl:
  1. počty detí, žiakov a počty a zameranie tried a skupín,
  2. návrhy na počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
  3. zloženie učebných variantov,
  4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach,
  5. koncepciu rozvoja školy,
  6. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  7. vnútorný poriadok, prevádzkový poriadok a iné.,
 6. vedie evidenciu naplnenosti materských škôl a posudzuje jej efektivitu,
 7. predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy VZN:
  1. o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia na kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
  2. na výšku príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
 8. vedie agendu kontinuálneho vzdelávania riaditeľov škôl a pedagogických zamestnancov materských škôl, zisťuje úroveň ich kariérneho rastu s cieľom koordinácie ich kontinuálneho vzdelávania,
 9. podieľa sa na zabezpečovaní priestorov a materiálno-technického vybavenia základných škôl, materských škôl a školských jedální,
 10. zabezpečuje podmienky na stravovanie detí materských škôl a žiakov základných škôl,
 11. spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení v oblasti: tvorby koncepcie rozvoja školy, tvorby rozpočtu, materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu,
 12. spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v materských školách a základných školách,
 13. zodpovedá za ustanovenie rád škôl a zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s úlohou zriaďovateľa pri konštituovaní a činnosti rád škôl,
 14. spolupracuje s radami škôl a mestskou školskou radou pri prerokúvaní otázok zabezpečenia požadovaných výchovno-vzdelávacích služieb a skvalitňovania starostlivosti o zamestnancov a žiakov škôl a školských zariadení,
 15. vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov materských škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania,
 16. kontroluje prevádzku materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania,
 17. zodpovedá za spracovanie štatistických výkazov za mestskú časť v oblasti školstva, ktoré sú podkladom pre pridelenie podielových daní,
 18. kontroluje správnosť spracovania štatistických výkazov spracovaných školami, ktoré sú podkladom pre normatívne financovanie,
 19. spracováva podklady potrebné na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu nad rámec normatívu pre oblasť školstva v spolupráci s ekonomickým oddelením.Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 27.06.2019

Kontakt:

Vedúca oddelenia: Mgr. Marta Jurkovičová     
Telefón: 02/60101155
E-mail:
skolstvo@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00