30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Stavebný úrad

Tu vybavíte 

Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona, úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby.

Stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( „stavebný zákon“ ) vydáva:

 • oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia,
 • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavby pred jej dokončením, terénne úpravy, informačné, reklamné a propagačné zariadenia, predĺženie platnosti stavebného povolenia,
 • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby, osvedčenie stavby,
 • povolenie na odstránenie stavby, nariadenie na odstránenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác,
 • záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona.

Stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a terénnych úprav, reklamných zariadení.

Špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( „vodný zákon“ ) vydáva:

 • stavebné povolenie pre vodné stavby (studne), zmeny vodnej stavby pred jej dokončením, predĺženie platnosti stavebného povolenia pre vodnú stavbu,
 • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní vodnej stavby,
 • povolenie na odstránenie vodnej stavby, nariadenie na odstránenie vodnej stavby (studne),
 • vyjadrenie k osadeniu dažďovej kanalizácie a žumpy prislúchajúcej k stavebnému objektu.

Špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby vykonáva dozornú činnosť na úseku ochrany vôd.

Povinné nahlásenie stavu vodomeru zašlite na odpocet.vody@dubravka.sk


Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava  

Kontakty:
Vedúca stavebného úradu: 
Ing.  Ľubica Vladovičová 
E-mail: stavebny.urad@dubravka.sk, lubica.vladovicova@dubravka.sk

Informácie: 
Denisa Neumahrová
Telefón:  02/60101166
E-mail: denisa.neumahrova@dubravka.sk 

Zamestnanci stavebného úradu: 
Mgr. Barbora Staněková – 02/60101172, barbora.stanekova@dubravka.sk
Ing. Juraj Bandžej – 02/60101170, juraj.bandzej@dubravka.sk
Ing. Dagmar Fuková – 02/69202574, dagmar.fukova@dubravka.sk
Ing. Miroslava Franzová – 02/69202575, miroslava.franzova@dubravka.sk
Ing. Martin Veleba – 02/60101168, martin.veleba@dubravka.sk
Erika Horváthová – 02/69202569erika.horvathova@dubravka.sk 

 

Náplň pracovných činností úradu

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len „stavebný zákon“) na úrovni mestskej časti:

 1. vedie konania a pripravuje rozhodnutia o umiestňovaní stavieb, využívaní územia a ochrane dôležitých záujmov v území,
 2. sleduje oprávnenia na pracovné činnosti, ktoré súvisia s prípravou, projektovaním a uskutočňovaním stavieb,
 3. pripravuje oznámenia k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 4. vedie stavebné konania, pripravuje stavebné povolenia, povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
 5. pripravuje povolenia na terénne úpravy, práce a zariadenia,
 6. vedie kolaudačné konania a pripravuje kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavieb, povolenia na skúšobnú prevádzku, zmenu v užívaní stavby,
 7. vedie konania o odstraňovaní stavieb a dodatočnom povolení stavieb, pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb a dodatočné povolenie stavieb,
 8. pripravuje nariadenia vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku,
 9. pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhodnutia o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
 10. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu v rozsahu svojej činnosti,
 11. pripravuje nariadenia na skúšku stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných, alebo neobvyklých stavieb,
 12. pripravuje osvedčenia a nariadenia podľa §104 stavebného zákona,
 13. vedie konania o priestupkoch fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a pripravuje rozhodnutia o uložení pokuty,
 14. vedie vyvlastňovacie konania a pripravuje rozhodnutia o vyvlastnení,
 15. vedie konania a pripravuje opatrenia na cudzom pozemku a alebo stavbe,
 16. pripravuje stanoviská podľa § 140b stavebného zákona,
 17. zabezpečuje evidenciu a ukladania dokumentácie podľa §§ 131,132 stavebného zákona,
 18. zabezpečuje povoľovacie konanie v cestnom hospodárstve - vedenie konaní, príprava rozhodnutí, oznámení k ohláseniu, vyjadrení, stanovísk podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a stav. zákona (výkon pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie podľa § 120 stavebného zákona),
 19. vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti vodného hospodárstva,
 20. vydáva rozhodnutia a vykonáva dozornú činnosť na úseku ochrany vôd na úrovni mestskej časti,
 21. kontroluje nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp, vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku ochrany vôd,
 22. vybavuje sťažnosti občanov a právnických osôb, podľa zákona o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 23. vybavuje petície občanov a právnických osôb, podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti.


 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 26.08.2022

Kontakt:

Vedúca stavebného úradu: Ing.  Ľubica Vladovičová
Telefón: 02/60101166  
E-mail:
stavebny.urad@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok – konzultácie po vzájomnom dohovore a nahliadanie do podkladov oznámených konaní
13:00 – 16:00