Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Stavebný úrad

Tu vybavíte 

Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona, úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby.

Stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( „stavebný zákon“ ) vydáva:

 • oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia,
 • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavby pred jej dokončením, terénne úpravy, informačné, reklamné a propagačné zariadenia, predĺženie platnosti stavebného povolenia,
 • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby, osvedčenie stavby,
 • povolenie na odstránenie stavby, nariadenie na odstránenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác,
 • záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona.

Stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a terénnych úprav, reklamných zariadení.

Špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( „vodný zákon“ ) vydáva:

 • stavebné povolenie pre vodné stavby (studne), zmeny vodnej stavby pred jej dokončením, predĺženie platnosti stavebného povolenia pre vodnú stavbu,
 • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní vodnej stavby,
 • povolenie na odstránenie vodnej stavby, nariadenie na odstránenie vodnej stavby (studne),
 • vyjadrenie k osadeniu dažďovej kanalizácie a žumpy prislúchajúcej k stavebnému objektu.

Špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby vykonáva dozornú činnosť na úseku ochrany vôd.

Povinné nahlásenie stavu vodomeru zašlite na odpocet.vody@dubravka.sk


Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava  

Kontakty:
Vedúca stavebného úradu: 
Ing.  Ľubica Vladovičová 
E-mail: stavebny.urad@dubravka.sk, lubica.vladovicova@dubravka.sk

Informácie: 
Denisa Neumahrová
Telefón:  02/60101166
E-mail: denisa.neumahrova@dubravka.sk 

Zamestnanci stavebného úradu: 
Mgr. Barbora Staněková – 02/60101172, barbora.stanekova@dubravka.sk
Ing. Juraj Bandžej – 02/60101170, juraj.bandzej@dubravka.sk
Ing. Dagmar Fuková – 02/69202574, dagmar.fukova@dubravka.sk
Ing. Miroslava Franzová – 02/69202575, miroslava.franzova@dubravka.sk
Ing. Martin Veleba – 02/60101168, martin.veleba@dubravka.sk
 

Náplň pracovných činností úradu

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len „stavebný zákon“) na úrovni mestskej časti:

 1. vedie konania a pripravuje rozhodnutia o umiestňovaní stavieb, využívaní územia a ochrane dôležitých záujmov v území,
 2. sleduje oprávnenia na pracovné činnosti, ktoré súvisia s prípravou, projektovaním a uskutočňovaním stavieb,
 3. pripravuje oznámenia k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 4. vedie stavebné konania, pripravuje stavebné povolenia, povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
 5. pripravuje povolenia na terénne úpravy, práce a zariadenia,
 6. vedie kolaudačné konania a pripravuje kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavieb, povolenia na skúšobnú prevádzku, zmenu v užívaní stavby,
 7. vedie konania o odstraňovaní stavieb a dodatočnom povolení stavieb, pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb a dodatočné povolenie stavieb,
 8. pripravuje nariadenia vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku,
 9. pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhodnutia o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
 10. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu v rozsahu svojej činnosti,
 11. pripravuje nariadenia na skúšku stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných, alebo neobvyklých stavieb,
 12. pripravuje osvedčenia a nariadenia podľa §104 stavebného zákona,
 13. vedie konania o priestupkoch fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a pripravuje rozhodnutia o uložení pokuty,
 14. vedie vyvlastňovacie konania a pripravuje rozhodnutia o vyvlastnení,
 15. vedie konania a pripravuje opatrenia na cudzom pozemku a alebo stavbe,
 16. pripravuje stanoviská podľa § 140b stavebného zákona,
 17. zabezpečuje evidenciu a ukladania dokumentácie podľa §§ 131,132 stavebného zákona,
 18. zabezpečuje povoľovacie konanie v cestnom hospodárstve - vedenie konaní, príprava rozhodnutí, oznámení k ohláseniu, vyjadrení, stanovísk podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a stav. zákona (výkon pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie podľa § 120 stavebného zákona),
 19. vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti vodného hospodárstva,
 20. vydáva rozhodnutia a vykonáva dozornú činnosť na úseku ochrany vôd na úrovni mestskej časti,
 21. kontroluje nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp, vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku ochrany vôd,
 22. vybavuje sťažnosti občanov a právnických osôb, podľa zákona o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 23. vybavuje petície občanov a právnických osôb, podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti.


 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 03.01.2024

Kontakt:

Vedúca stavebného úradu: Ing.  Ľubica Vladovičová
Telefón: 02/60101166  
E-mail:
stavebny.urad@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok – konzultácie po vzájomnom dohovore a nahliadanie do podkladov oznámených konaní
13:00 – 16:00