21. marca 2023
Meniny má Blahoslav

Komunálne voľby – mestská časť, mesto, župa

Komunálne voľby –  mestská časť, mesto, župa

AKO VOLIŤ?

-    Komunálne a župné voľby budú v jeden deň, a to v sobotu 29. októbra.

-    Lístky budú farebne odlíšené.

-    Na hlasovanie za poslancov obecných, čiže miestnych dúbravských a aj mestských, a tiež starostu a primátora bude slúžiť biela obálka.

-    Pre voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a župana bude potrebné vložiť lístky do modrej obálky.

-    Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas sa stane neplatný.

-    Na hlasovacom lístku na voľby poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Informácia o počte poslancov bude uvedená na hlasovacom lístku.

-    Na lístku na voľby starostu obce, respektíve primátora mesta a starostu mestskej časti, môže volič zakrúžkovať len jedného kandidáta. Oba lístky vloží do bielej obálky.

-    Na lístku na voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

-     Na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Informácia o počte poslancov bude uvedená na hlasovacom lístku. Tieto lístky budú mať modré pruhy. Oba lístky dá do modrej obálky.

Dôležité informácie

-    Volič môže voliť len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

-    Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

KDE VOLIŤ?

1. volebný obvod – volí sa 6 poslancov

Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova, Tavaríkova osada, Záhradkárska,

Bezekova, Klimkovičova, M. Schneidera-Trnavského, Tulipánová, Bujnákova, Galbavého,

Kudlákova, Chrobáková, J. Valašťana Dolinského, Juraja Hronca, Koprivnická, Plachého,

Strmé Sady, Strmý bok, Vendelínska, Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská,

Jadranská, Kajerka, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod záhradami, Popovova,

Štepná, Žatevná

2. volebný obvod – volí sa 7 poslancov

Moyšova, Tranovského, Kristy Bendovej, Martina Granca, Karola Adlera, Cabanova,

Fedáková, Homolova, Gallayova, Pri kríži, Ožvoldíkova

3. volebný obvod - volí sa 6 poslancov

Saratovská, Trhová, Pri hrubej lúke, Nejedlého, Agátová, Dúbravčická, Sekurisova, Drobného,

Ušiakova, Dražická, Lysákova, Na Vrátkach, kpt. Jána Rašu,

4. volebný obvod - volí sa 6 poslancov

Bilíkova, Janka Alexyho, Violy Valachovej, Batkova, Landauova, Bazovského, Červeňákova,

Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Polianky, Bullova, Lipského,

Harmincova, Húščavova, Ľuda Zúbka

 

volebný okrsok – ulice - volebná miestnosť

1     Hanulova     Základná škola Sokolíkova 2

2     Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova, Tavaríkova osada, Záhradkárska    Základná škola Sokolíkova 2

3     Bezekova, Klimkovičova, M. SchneideraTrnavského, Tulipánová        Základná škola Sokolíkova 2

4     Bujnákova, Galbavého, Kudlákova, Chrobáková        Základná škola Sokolíkova 2

5     J. Valašťana Dolinského, Juraja Hronca, Koprivnická, Plachého, Strmé sady, Strmý bok, Vendelínska    Základná škola Sokolíkova 2

6     Pekníkova, Repašského     KC Fontána Ožvoldíkova 12

7     Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, Kajerka, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná    KC Fontána Ožvoldíkova 12

8     Moyšova, Tranovského, Martina Granca, Kristy Bendovej    SPŠE Karola Adlera 5

9     Karola Adlera     SPŠE Karola Adlera 5

10     Cabanova     SPŠE Karola Adlera 5

11     Fedákova     SPŠE Karola Adlera 5

12     Homolova     Základná škola Pri kríži 11

13     Gallayova     Základná škola Pri kríži 11

14     Pri kríži     Základná škola Pri kríži 11

15     Ožvoldíkova     Základná škola Pri kríži 11

16     Saratovská 1-7, Trhová         Základná škola Nejedlého 8

17     Saratovská 8 - 28, Pri Hrubej lúke     Základná škola Nejedlého 8

18     Nejedlého 1-16,18, 19, 20     Základná škola Nejedlého 8

19     Nejedlého 17, 21-73     Základná škola Nejedlého 8

20     Agátová, Dúbravčická, Sekurisova     Základná škola Nejedlého 8

21     Drobného 2 až 22 párne, Ušiakova     Gymnázium Bilíkova 34

22     Dražická, Drobného 1 až 27 nepárne a 24, Lysákova, Na vrátkach     Gymnázium Bilíkova  34

23     Kpt. J. Rašu      Gymnázium Bilíkova  34

24     Bilíkova      Gymnázium Bilíkova  34

25     Janka Alexyho, Violy Valachovej      Gymnázium Bilíkova  34

26     Batkova, Landauova     Základná škola Beňovského 1

27     Bazovského, Červeňákova     Základná škola Beňovského 1

28     Bagarova, Beňovského     Základná škola Beňovského 1

29    Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Polianky Základná škola Beňovského 1

30    Bullova, Lipského Základná škola Beňovského 1

31    Harmincova, Húščavova, Ľ. Zúbka Základná škola Beňovského 1

 

 

Všetko informácie o októbrových voľbách – klik

Dátum zverejnenia: 04.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2022Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00