21. júla 2019
Meniny má Daniel

Daň za psa

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Čo vybavíte

Na základe oznamovacej povinnosti vyplníte štruktúrovaný predtlačený formulár k dani za psa. Uvedené tlačivo obsahuje všetky potrebné údaje k registrácii, k zmene alebo zániku daňovej povinnosti. Po doručení daňového priznania na miestny úrad je vypočítaná daň a poštou zaslané rozhodnutie o povinnosti úhrady dane. Daňovník je povinný uhradiť v stanovenom termíne (do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia) vyrubenú daň za psa.

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo Priznania k dani za psa +  príloha V.Oddiel k priznaniu za psa. Predtlačený formulár nájdete priamo na referáte miestnych daní, alebo v elektronickej podobe tu:

 

Pri podaní daňového priznania potrebujete:

  • doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo cestovný pas),
  • očkovací preukaz psa,
  • preukaz ZŤP (v prípade zdravotne postihnutého občana),
  • rozhodnutie o poberaní dôchodku (v prípade dôchodcu),
  • potvrdenie od správcu nehnuteľností, že v danej nehnuteľnosti nežije v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami (v prípade osamelo žijúceho dôchodcu).

 

Správne poplatky

bez poplatku

Sadzby dane za psa sú:

a) 35,00 EUR ročne za psa chovaného v bytových domoch a za psa, ktorý stráži samostatne stojaci objekt slúžiaci na podnikateľské účely,

b) 10,00 EUR ročne za psa chovaného v rodinnom dome, za psa bez špeciálneho výcviku, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) 7,00 EUR ročne za psa chovaného v školských a predškolských zariadeniach a za psa chovaného v bytovom dome, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osamelý dôchodca, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti ďalšia osoba,

d) 15,00 EUR ročne za psa, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa chovaného v bytovom dome dôchodca, ktorý žije s ďalšou osobou v spoločnej domácnosti. Sadzby dane za psa uvedené pod písmenami a) až d) platia za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Od platenia dane za psa je oslobodený pes, ktorého vlastník, alebo držiteľ nadobudol zo zariadenia pre túlavé a odchytené psy - útulku a karantény ( ďalej len „útulok") umiestneného na území mesta Bratislavy. Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie podaním priznania v zmysle zákona a po predložení dokladu o osvojení psa z útulku -,,Protokol o prevzatí psa zo zariadenia pre túlavé a odchytené psy - útulku a karantény umiestneného na území Bratislavy do vlastnej starostlivosti". Oslobodenie sa vzťahuje na dvadsaťštyri mesiacov od platenia dane. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku alebo kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

 

Kde vybavíte

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4       

Zodpovedná osoba:      
Hilda Pavlusová     
E-mail: hilda.pavlusova@dubravka.sk       
Telefón: 02/69 20 25 36

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00       
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00      
Štvrtok: 13.00-16.00 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Hilda Pavlusová
E-mail: hilda.pavlusova@dubravka.sk       
Telefón: 02/69 20 25 36

     

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00