21. júla 2019
Meniny má Daniel

Vrátenie pomernej časti dane

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Čo vybavíte

Podľa § 27 ods. 4 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vráti Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka pomernú časť dane na základe doručenej písomnej žiadosti podpísanej daňovníkom (žiadateľom). Pomerná časť dane sa vracia daňovníkovi:

  • za psa (v prípade úhynu, darovania psa, pri zmene bydliska daňovníka)
  • za vyhradené parkovacie miesto (v prípade úmrtia, zmeny trvalé pobytu, prekážke v užívaní parkovacieho miesta – rozkopávka, havária)

Čo k tomu potrebujete

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane (forma tlačiva žiadosti nie je predpísaná).

Správne poplatky

Bez poplatku.


Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00         
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00        
Štvrtok: 13.00-16.00 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Zuzana Mísalová     
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 69 20 25 82       

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00