23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Nájom a predaj nebytových priestorov

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

  • prenájom a predaj nebytových  priestorov v bytových domoch, ktoré sú hlavného mesta SR Bratislavy a zverené do správy mestskej časti Bratislava- Dúbravka, 
  • prenájom a predaj nebytových  priestorov v bytových domoch, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava- Dúbravka, 
  • prenájom nebytových priestorov v základných a materských školách. ktoré patria do pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Dúbravka,
  • prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka,
  • prenájom nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverené do správy mestskej časti, prípadne vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka na komerčné účely.

Pri vybavovaní žiadosti postupujeme v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava -Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, účinnými od 1. januára 2017.

 

Čo k tomu potrebujete

Žiadateľ si vypíše žiadosť o právny úkon, o ktorý má záujem.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2019

Kontakt:

Majetkovoprávne a legislatívne oddelenie 
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: JUDr. Jarmila Machajdíková
Telefón: 02/69202537
E-mail: najomdkd@dubravka.sk, jarmila.machajdikova@dubravka.sk    

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00