Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Nájom obecného bytu

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Dúbravka rieši bytovú otázku svojich obyvateľov prideľovaním obecných bytov.

Pri prideľovaní obecných bytov sa mestská časť riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie, účinného od 01.05.2006 ( ďalej len „nariadenie“) a podľa zákona č. 443/2010 Z.z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. V súlade  s nariadením sú byty prideľované tým žiadateľom, ktorých žiadosť je úplná,  ktorí splnili všetky podmienky predpokladané nariadením a  sú zaradení do zoznamu žiadateľov. 

 

Podmienky nájmu bytu sú:

 • žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu, že:
  • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo
  • dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť,
  • má trvalý pobyt v Bratislave, podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov,
  • je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ je povinný najneskôr do troch rokov od podania žiadosti aktualizovať svoju žiadosť minimálne v rozsahu podľa čl. 3 odsek 1 písm. a), b), c), d), f) a h) VZN č. 1/2006, pričom neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov!

Nový nájomca je vyberaný zo žiadateľov, ktorí sú zaradení do zoznamu žiadateľov.

 

Čo k tomu potrebujete

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o nájom obecného bytu, ktorej vzor je možné nájsť na tejto stránke nižšie. Vyplnenú žiadosť je možné podať prostredníctvom podateľne miestneho úradu, osobne alebo e-mailom u zodpovednej osoby. 

V žiadosti o nájom obecného bytu musí byť uvedené:

 • meno, priezvisko a podpis žiadateľa,
 • miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu žiadateľa,
 • rodinný stav žiadateľa,
 • počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah ku žiadateľovi,
 • bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska,
 • dôvod podania žiadosti,
 • iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží dokumenty svedčiace o tom, že spĺňa vyššie uvedené podmienky. 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 19.05.2022

Kontakt:

Referát bytový 
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: JUDr. Ivana Krišková 
Telefón: 02/69202525
E-mail: byty@dubravka.sk, ivana.kriskova@dubravka.sk
 
 

Úradné hodiny

Pondelok
13:00 – 17:00
Streda, Štvrtok
08:00 – 12:00

Tlačivá

Žiadosť o nájom bytu (docx, 17 kB) (odt, 12 kB)Aktualizácia žiadosti o nájom bytu po 3 rokoch (docx, 19 kB) (odt, 14 kB)Žiadosť o nájom miestnosti v služobnom byte (164 kB, pdf) Žiadosť o predĺženie nájmu bytu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v bytovom dome Pri kríži 22 a 22/A (docx, 17 kB) (dot, 12 kB)