3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Nájom obecného bytu

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Dúbravka rieši bytovú otázku svojich obyvateľov prideľovaním obecných bytov.

Pri prideľovaní obecných bytov sa mestská časť riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie, účinného od 01.05.2006 ( ďalej len „nariadenie“) a podľa zákona č. 443/2010 Z.z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. V súlade  s nariadením sú byty prideľované tým žiadateľom, ktorých žiadosť je úplná,  ktorí splnili všetky podmienky predpokladané nariadením a  sú zaradení do zoznamu žiadateľov. 

 

Podmienky nájmu bytu sú:

 • žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu, že:
  • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo
  • dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť,
  • má trvalý pobyt v Bratislave, podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov,
  • je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ je povinný najneskôr do troch rokov od podania žiadosti aktualizovať svoju žiadosť minimálne v rozsahu podľa čl. 3 odsek 1 písm. a), b), c), d), f) a h) VZN č. 1/2006, pričom neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov!

Nový nájomca je vyberaný zo žiadateľov, ktorí sú zaradení do zoznamu žiadateľov.

 

Čo k tomu potrebujete

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o nájom obecného bytu, ktorej vzor je možné nájsť na tejto stránke nižšie. Vyplnenú žiadosť je možné podať prostredníctvom podateľne miestneho úradu, osobne alebo e-mailom u zodpovednej osoby. 

V žiadosti o nájom obecného bytu musí byť uvedené:

 • meno, priezvisko a podpis žiadateľa,
 • miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu žiadateľa,
 • rodinný stav žiadateľa,
 • počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah ku žiadateľovi,
 • bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska,
 • dôvod podania žiadosti,
 • iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží dokumenty svedčiace o tom, že spĺňa vyššie uvedené podmienky. 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 19.05.2022

Kontakt:

Referát bytový 
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: JUDr. Ivana Krišková 
Telefón: 02/69202525
E-mail: byty@dubravka.sk, ivana.kriskova@dubravka.sk
 
 

Úradné hodiny

Pondelok
13:00 – 17:00
Streda, Štvrtok
08:00 – 12:00

Tlačivá

Žiadosť o nájom bytu (docx, 17 kB) (odt, 12 kB)Aktualizácia žiadosti o nájom bytu po 3 rokoch (docx, 19 kB) (odt, 14 kB)Žiadosť o nájom miestnosti v služobnom byte (164 kB, pdf) Žiadosť o predĺženie nájmu bytu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v bytovom dome Pri kríži 22 a 22/A (docx, 17 kB) (dot, 12 kB)