6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Udelenie súhlasu s výmazom záložného práva

Čo vybavíte

V prípade, že vlastník bytu chce zrušiť záložné právo zriadené v zmluve o prevode vlastníctva bytu a  zriadení záložného práva, ktorú uzavrel s Mestskou časťou Bratislava- Dúbravka, musí písomne požiadať o zrušenie záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti. Tomu však predchádza udelenie súhlasu od záložného veriteľa- mestskej časti.

Výsledkom postupu je vydanie listiny, v ktorej Mestská časť Bratislava- Dúbravka súhlasí s výmazom záložného práva. Originál tejto listiny následne žiadateľ priloží ku „ klasickej“ žiadosti o výmaz záložného práva adresovaný katastrálnemu odboru Okresného úradu Bratislava, ktorý následne vykoná výmaz v katastri nehnuteľností. 

 

Čo k tomu potrebujete

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva, ktorej vzor je možné nájsť nižšie na tejto stránke. Vyplnenú žiadosť je možné podať prostredníctvom podateľne miestneho úradu, osobne alebo e-mailom u zodpovednej osoby.  K žiadosti je ďalej nutné pripojiť aj ďalšie dokumenty v závislosti od konkrétnej situácie:

  • ak žiada pôvodný – prvý vlastník o zrušenie záložného práva, kde už uplynulo 10 rokov od uzavretia zmluvy, stačí k žiadosti priložiť fotokópiu pôvodnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu a list vlastníctva.
  • v prípade ak neuplynulo 10 rokov od  uzavretia zmluvy, je pôvodný žiadateľ povinný uhradiť na účet mestskej časti nesplatenú časť ceny v zmysle kúpnej zmluvy a taktiež priložiť fotokópiu pôvodnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu a list vlastníctva. 
  • ak o zrušenie záložného práva žiada druhý vlastník – ak ide o dediča treba priložiť fotokópiu osvedčenia o dedičstve a list vlastníctva, v prípade darovania bytu osobám taxatívne vymenovaných v § 18b odst. 5 zákona č. 18/1992 Z.z. – manžel, manželka, deti, vnuci alebo rodičia, treba priložiť fotokópiu darovacej zmluvy, prípadne kúpnej zmluvy a listu vlastníctva, v prípade, že je vlastníkom niekto cudzí,  je taktiež potrebné priložiť doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia bytu od pôvodného vlastníka ako aj list vlastníctva.
  • ak žiadateľa zastupuje ďalšia osoba, je potrebné priložiť notársky overené plnomocenstvo – originál.

 

Upozornenie: Súhlas s výmazom záložného práva NEVYBAVUJEME NA POČKANIE.

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Referát bytový 
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: JUDr. Ivana Krišková  
Telefón: 02/69202525
E-mail: byty@dubravka.sk, ivana.kriskova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
13:00 – 17:00
Streda, Štvrtok
08:00 – 12:00