Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Postup pri zákone 211/2000 Z. z. (795 kB)

Všetky písomné podania v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Dúbravka pracovných dňoch počas pracovných hodín.

 • Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, v centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.
 • Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, miestny úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.
 • Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.
 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (viď. sadzobník úhrad).
 • miestny úrad vybaví žiadosť o informáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných zákonom stanovených dôvodov môže miestny úrad lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.
 • Ak nie je možné dodržať 8 dňovú lehotu, bezodkladne to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.
 • Ak miestny úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, vydá do 8 dní od doručenia žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Miestny úrad sprístupňuje informácie najmä: 

 • ústne
 • nahliadnutím do spisu
 • vyhotovením odpisu alebo výpisu
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami
 • telefonicky
 • poštou
 • elektronickou poštou  info@dubravka.sk    

Opravné prostriedky

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka možno podávať podľa zákona len písomne alebo osobne do zápisnice v lehote uvedenej v poučení každého rozhodnutia. Miestom písomného podania odvolania je podateľňa miestneho úradu. Miestom osobného podania odvolania do zápisnice je odborný útvar miestneho úradu príslušný podľa predmetu rozhodnutia, proti ktorému podateľ odvolanie podáva.

V agende preneseného výkonu štátnej správy súdy neprerokúvajú a nerozhodujú o riadnych opravných prostriedkoch (odvolania, sťažnosti) podaných proti rozhodnutiam starostu ako správneho orgánu. Správne súdy preskúmavajú z agendy štátnej správy vybavovanej starostom ako správnym orgánom právoplatne ukončené veci, v ktorých bolo vydané druhostupňové rozhodnutie ako dôsledok opravného prostriedku urobeného navrhovateľom na preskúmanie rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Návrhom súdu možno napadnúť právoplatné rozhodnutia, okrem tých, ktoré sú z preskúmania súdom vylúčené podľa § 248 zák. č. 93/1963 Zb. o občianskom súdnom konaní (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Postup povinnej osoby (v našom prípade mestskej časti) pri vybavovaní podaní

Mestská časť každé podanie, ktoré príjme (písomné alebo ústne do zápisnice), zaeviduje, preskúma z hľadiska jeho obsahu a až tak rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, že obsah patrí do pôsobnosti viacerých odborných útvarov miestneho úradu, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti a spravidla miestny úrad aj v takom prípade vydáva len jedno vybavenie, prípadne rozhodnutie.

Ak ide o prenesený výkon štátnej správy, miestny úrad vyrubí žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok, ak tak ustanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V správnom konaní konajú zamestnanci miestneho úradu a rozhodnutie vydáva starosta príp. zástupca starostu alebo prednosta úradu.

Sadzobník náhrad výdavkov 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka vydáva podľa § 5 ods. 1 písm. f) v spojení s § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií), (ďalej len "zákon") tento interný Sadzobník náhrad výdavkov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby.

Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona (ďalej len "žiadateľ"), je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2  
844 02 Bratislava 

Zodpovedná osoba: Romana Tanglmayerová
Telefón: 
02/69202534  
E-mail: info@dubravka.sk, romana.tanglmayerova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30