Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Prijatie dieťaťa do materskej školy

Čo vybavíte

Bližšie informácie poskytne školský úrad, č. t.: 02 60101158.

Informácie o prijímaní detí do MŠ

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (do materských škôl) bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole.

 • Predprimárne vzdelávanie deťom poskytuje materská škola.
 • Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka, prijíma deti na predprimárne vzdelávanie na základe žiadosti priebežne alebo k začiatku školského roka.
 • Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla mesiac pred termínom zverejnenia elektronických prihlášok do MŠ.
 • Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú doručí riaditeľke materskej školy. S prihláškou je potrebné doložiť aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to umožňujú kapacitné podmienky a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka danej materskej školy.
 • V prípade prijímania detí k začiatku školského roka, riaditeľka vydá písomné rozhodnutie (podľa správneho poriadku) o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.
 • Rozhodnutia (podľa správneho poriadku) o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy počas školského roka vydá riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú: deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. ktoré do 31.08. v príslušnom roku dovŕšili piaty rok veku).
 • Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):
  • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok;
  • dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona;
  • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona;
  • nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona;
  • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona;
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno dieťa prijať na čas adaptačného pobytu (alebo diagnostického pobytu), v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutú dĺžku denného pobytu, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje dieťaťu riadnu starostlivosť.
 • Ak sa dieťa v materskej škole zadaptuje, môže po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou materskej školy pokračovať v riadnej (celodennej) dochádzke.
 • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka, po prerokovaní so zákonným zástupcom, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 • Dĺžka adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole môže byť maximálne tri mesiace.
 • Riaditeľka materskej školy informuje obec o počte prijatých a neprijatých detí. Obec je povinná viesť evidenciu detí v materských školách.
 • „Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 14 a § 6 ods. 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)“.

Informácie nájdete aj priamo na web stránkach materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka.


 


Dátum zverejnenia: 27.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 01.05.2024

Kontakt:

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu          
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Jurkovičová  
Telefón: 02/60101155
E
-mail: skolstvo@dubravka.sk, marta.jurkovicova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00