18. júla 2019
Meniny má Kamila

Zmeny v dopravnom značení na parkoviskách

Z dôvodu nutnosti zosúladiť umiestnenie vyhradených parkovacích miest s platnou legislatívou a prechodom na nový parkovací systém, mestská časť Bratislava-Dúbravka uskutočňuje reorganizáciu vyhradeného parkovania na všetkých parkoviskách v Dúbravke.

Našim cieľom je sprehľadniť vodorovné aj zvislé dopravné značenie, odstrániť nadbytočné a neplatné dopravné značenie a kumulovať vyhradené parkovacie miesta. Umožní nám to poskytnúť kompletný servis pre užívateľa, ušetriť mu náklady na vybudovanie parkovacieho miesta, dosiahnuť v parkovaní, ako i v označovaní boxov jednotnosť a aktuálnosť.    

Nová organizácia parkovísk bola schválená príslušným oddelením Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.

V súlade s vyššie uvedeným Vám bude parkovacie miesto odovzdané do užívania vyznačené. Realizátorom a následne vlastníkom nového zvislého aj vodorovného dopravného značenia bude mestská časť. Termín realizácie prác bude uvedený na stránke mestskej časti a oznámený dodatkovou tabulou na dočasnom dopravnom značení, ktoré bude umiestnené na parkovisku 5 pracovných dní pred začatím prác.

Existujúce dopravné značenie bolo zrušené príslušným oddelením Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave a je neplatné.

Žiadame Vás o odstránenie zvislého značenia do termínu začatia prác, v opačnom prípade tak urobí mestská časť. Odstránené značenie bude uskladnené po dobu 60 dní v priestoroch spoločnosti Dopravné značenie Bratislava, s.r.o., Alžbetínska 169, Štvrtok na Ostrove, kde si ho môžete v tejto lehote vyzdvihnúť.

Harmonogram reorganizácie parkovísk

Dátum

deň

názov parkoviska

19.6 - 27. 2019

Streda, štvrtok

Hanulova 9 prašiak, Hanulova 9, Hanulova pozdĺžne parkovanie


Grafický informačný systém parkovania v Dúbravke, ktorý obsahuje názvy jednotlivých parkovísk, rozmiestnenie boxov a evidenčné čísla vozidiel, na ktoré bolo vydané povolenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta. Uvedené údaje sú pravidelne aktualizované. 

 

Dátum zverejnenia: 10.05.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja      
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Dáša Chalupková (A – Lo)
E
-mail: dasa.chalupkova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 86


Zodpovedná osoba: Ing. Jana Myglysová (Lu – Ž)
E
-mail: jana.myglysova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 65

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu