19. marca 2019
Meniny má Jozef

Povolenie predaja na trhových miestach

Čo vybavíte:

Povolenie k predaju na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, vydávané v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.

Čo k tomu potrebujete:

Vyplnenú žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka s prílohami:

  1. Doklad (potvrdenie) o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy (pri predaji prebytkov),
  2. Fotokópia živnostenského listu / výpis z obchodného registra;
  3. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihyelektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo ČESTNÉ VYHLÁSENIE s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Podľa § 3 ods. 7 písm. c) VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2011 o miestnych daniach na území MČ Bratislava-Dúbravka v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 13.12.2011, je sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 1,00 € za 1 m² a deň.

Správne poplatky:

bez poplatkov

Kde vybavíte:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia,
referát obchodu a podnikateľských aktivít, Pri kríži 14, 844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba:

PhDr. Monika Procházková
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 6010 1161, 0905 816 202

Kedy vybavíte:

Úradné hodiny MČ Bratislava-Dúbravka

Pondelok: 08:00 – 12:00        13:00 – 17:00
Streda:     08:00 – 12:00        13:00 – 16:00
Štvrtok:                                 13:00 – 16:00

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia          
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava


Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
E-mail: mnonika.prochazkova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 61 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu