23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Rozkopávky a zaujatie verejného priestranstva

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, vydávané podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnenú Žiadosť o povolenie rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejnom priestranstva (212 kB), ktorá musí obsahovať:

  • kópiu stavebného povolenia, ohlásenia so situáciou, ktorá je súčasťou povolenia,
  • situačný náčrt miesta rozkopávky a zaujatia s okótovaním (dĺžka, šírka) na kópii z katastrálnej mapy,
  • v prípade realizácie rozkopávky a zaujatia po etapách, rozpis etáp podľa dátumov, veľkosti a miesta záberu (napr.: ETAPA 1, od ..., do ..., chodník .... m², zeleň .... m², atď.),
  • ak ide o rozkopávku cestnej komunikácie, schválený projekt organizácie dopravy dopravným inžinierom KDI KR PZ BA v operatívnej komisii Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
  • fotodokumentáciu miesta rozkopávky a zaujatia verejného priestranstva pred samotnou realizáciou,
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja     
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Ing. arch. Pavel Gašparovič
Telefón: 02/60101140
E
-mail: pavel.gasparovic@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00