Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Oznámenie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Poučenie pre usporiadateľa verejného športového podujatia, telovýchovného podujatia, alebo turistického podujatia na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Usporiadateľ je povinný:

  • podať písomné oznámenie o konaní verejného športového podujatia, telovýchovného podujatia, alebo turistického podujatia na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, (ďalej len „miestny úrad“),
  • bezodkladne nahlásiť na miestny úrad zmeny údajov uvedených v oznámení,
  • usporiadateľ zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno – hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom,
  • usporiadateľ je povinný v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom, infrazvukom, alebo vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vo vykonávacích predpisoch.

Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením o konaní podujatia. Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie, ak ide o vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, obec zakáže podujatie z vlastného podnetu.


Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo Oznámenie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí (180 kB, pdf) môžete odoslať elektronicky, poštou alebo osobne do podateľne. 


Spôsob vybavenia: mestská časť oznámenie zoberie na vedomie, vypracuje pre oznamovateľa verejného športového podujatia, telovýchovného podujatia, alebo turistického podujatia stanovisko s podmienkami k danému podujatiu a oznámi jeho konanie na políciu.

Lehota na vybavenie:

  • najneskôr 10 dní pred konaním podujatia,
  • 15 dní ak ide o podujatie s osobitným režimom, alebo medzinárodné podujatie,
  • 30 dní ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Zákonná úprava:

v zmysle zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho vykonávacích predpisov, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pokuty

Organizátorovi podujatia je možné, pri nesplnení povinností vyplývajúcich mu z príslušných ustanovení zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uložiť pokutu v blokovom konaní do 100 eur a v rozkaznom konaní do 300 eur.

 Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 24 správne delikty – pokuty ukladá okresný úrad v sídle kraja právnickej osobe, alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ak:

a) nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1,
b) uvedie nepravdivý alebo hrubo skresľujúci údaj alebo zatají povinný údaj v oznámení podľa § 4 ods. 3 alebo v žiadosti podľa § 17 ods. 3,
c) nedodrží podmienky konania podujatia určené podľa § 5 ods. 5,
d) nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 4,
e) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1,
f) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 4,
g) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 3,
h) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 1 a 5 alebo nedodrží počet členov usporiadateľskej služby určený obcou podľa § 17 ods. 3,
i) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
j) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2 a 4,
k) neumožní alebo obmedzí riadny výkon usporiadateľskej služby podľa § 14,
l) nevykoná alebo nevydá pokyn na vykonanie primeraných opatrení pri porušení povinností účastníka podujatia podľa § 15
alebo pri porušení zákazu podľa § 16,
m) neposkytne potrebnú súčinnosť dozornému orgánu a Policajnému zboru pri vykonaní previerky podľa § 17 ods. 6,
n) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 3,
o) poruší zákaz podľa § 20 ods. 4,
p) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 5,
q) neposkytne potrebnú súčinnosť pri koordinovaní premiestňovania účastníkov podujatia podľa § 20 ods. 7,
r) nedodrží podmienky konania podujatia podľa § 21 ods. 7,
s) distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie podľa § 6 ods. 1 písm. n) alebo ods. 3 písm. d),
t) distribuuje, sprostredkúva, predáva, vystaví alebo ponúka na predaj vstupenky na podujatie bez oprávnenia organizátorom podujatia,
u) ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii,
v) nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 1.

(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až e), h), k) až m), p) a q) možno uložiť pokutu do 2 000 eur. Ak bol tento správny delikt spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 4 000 eur; na rizikovom podujatí do 50 000 eur.

(3) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), i) a v) možno uložiť pokutu do 4 000 eur, na rizikovom podujatí do 50 000 eur.

(4) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. g), j), n), o), r), s) až u) možno uložiť pokutu do 50 000 eur.

(5) Za správny delikt podľa odseku 1, pri ktorom v dôsledku hrubého zanedbania povinností organizátora došlo k závažnému alebo nenapraviteľnému následku alebo ak vznik takého následku bezprostredne hrozil, možno uložiť aj zákaz činnosti až na päť rokov. Sankcia zákazu činnosti spočíva v tom, že sa páchateľovi správneho deliktu zakáže na dobu výkonu sankcie vykonávať činnosť organizátora podujatí určených presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje.

§ 25 priestupky – prejednávajú orgány Policajného zboru, ak organizátor podujatia 1):

a) nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1,
b) uvedie nepravdivý alebo hrubo skresľujúci údaj alebo zatají povinný údaj v oznámení podľa § 4 ods. 3 alebo v žiadosti
podľa § 17 ods. 3,
c) nedodrží podmienky konania podujatia určené podľa § 5 ods. 5,
d) nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 4,
e) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1,
f) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 4,
g) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 3,
h) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 1 a 5 alebo nedodrží počet členov usporiadateľskej služby určený obcou podľa § 17
ods. 3,
i) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
j) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2 a 4,
k) neumožní alebo obmedzí riadny výkon usporiadateľskej služby podľa § 14,
l) nevykoná alebo nevydá pokyn na vykonanie primeraných opatrení pri porušení povinností účastníka podujatia podľa § 15
alebo pri porušení zákazu podľa § 16,
m) neposkytne potrebnú súčinnosť dozornému orgánu a Policajnému zboru pri vykonaní previerky podľa § 17 ods. 6,
n) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 3,
o) poruší zákaz podľa § 20 ods. 4,
p) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 5,
q) neposkytne potrebnú súčinnosť pri koordinovaní premiestňovania účastníkov podujatia podľa § 20 ods. 7,
r) nedodrží podmienky konania podujatia podľa § 21 ods. 7,
s) distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie podľa § 6 ods. 1 písm. n) alebo ods. 3 písm. d),
t) ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii.

(2) Priestupku sa dopustí hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér alebo usporiadateľ, ak

a) nesplní povinnosť podľa § 13 ods. 4,
b) nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2, alebo
c) predloží nepravdivý lekársky posudok alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti.

(3) Priestupku sa dopustí účastník podujatia, ak

a) poruší povinnosť podľa § 15,
b) poruší zákaz podľa § 16 písm. b) až d) a f),
c) sa zúčastnil na podujatí, hoci mu bola účasť na podujatí zakázaná uložením obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných podujatiach, predbežného opatrenia podľa § 27 ods. 2 alebo primeraného obmedzenia spočívajúceho v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného predpisu18) alebo sa o to pokúsil.

(4) Priestupku sa dopustí dozorný orgán, ak

a) sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 17 ods. 6, alebo
b) nesplní povinnosť vykonať previerku podľa § 17 ods. 6.

(5) Priestupku sa dopustí delegát zväzu, ak

a) sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 19 ods. 3, alebo
b) nevypracuje alebo nepredloží písomnú správu podľa § 19 ods. 6.

(6) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie podľa § 6 ods. 1 písm. n) alebo ods. 3 písm. d),

b) bez oprávnenia organizátorom podujatia distribuuje, sprostredkúva, predáva, vystaví alebo ponúkne na predaj vstupenky na podujatie, alebo
c) ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii.

(7) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e), h), k) až m), p), q) a odsekov 2, 4 a 5 možno uložiť pokutu od 100 eur do 2 000 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu od 300 eur do 6 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov; na rizikovom podujatí od 500 eur do 10 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

(8) Za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť pokutu od 100 eur do 2 000 eur. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu od 300 eur do 6 000 eur; na rizikovom podujatí od 500 eur do 10 000 eur.

(9) Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) a i), možno uložiť pokutu od 300 eur do 6 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov; na rizikovom podujatí od 500 eur do 10 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

(10) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g), j), n), o), r) až t) možno uložiť pokutu od 500 eur do 10 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

(11) Za priestupok podľa odseku 6 možno uložiť pokutu od 300 eur do 10 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

(12) Za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.

  

Dátum zverejnenia: 08.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 21.06.2022

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja         
Referát obchodu a podnikateľských aktivít
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
Telefón: 02/60101161, 0905 816 202
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00