6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Pokyny pri podaní oznámenia o zvolaní verejného zhromaždenia

Zvolávateľ verejného zhromaždenia občanov konaného na území mestskej časti je povinný písomne oznámiť zámer zvolať zhromaždenie na území MČ Bratislava-Dúbravka miestnemu úradu najneskôr 5 dní pred uskutočnením zhromaždenia, najskôr však 6 mesiacov pred dňom konania a to podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný zvolávateľ oznámiť bezodkladne.

Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať, výkon tohto práva slúži na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenie sa podľa tohto zákona považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia (188 kB, pdf) môžete odoslať elektronicky, poštou alebo osobne do podateľne.

Ak sa má zhromaždenie konať na priestranstvách mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný k oznámeniu priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.

Spôsob vybavenia:
mestská časť oznámenie zoberie na vedomie, vypracuje pre oznamovateľa o zvolaní verejného zhromaždenia stanovisko s podmienkami a oznámi jeho konanie na políciu.

Lehota na vybavenie: 7 dní.

Zákonná úprava:
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

Pokuty
Pokuty ukladá mestská časť v zmysle čl. 72 štatútu hl. mesta BA a to:

§ 14 - Priestupok proti zhromažďovaciemu právu

(1) Tomu, kto zvoláva alebo usporadúva zhromaždenie bez toho, že by splnil oznamovaciu povinnosť, alebo usporadúva zhromaždenie, ktoré bolo zakázané, alebo závažne poruší inú povinnosť zvolávateľa podľa tohto zákona okrem povinnosti ustanovenej v § 6 ods. 5 písm. a), môže byť uložená pokuta do výšky 165 eur.

(2) Rovnaká pokuta môže byť uložená tomu, kto

a) neuposlúchne poriadkové opatrenia zvolávateľa alebo určených usporiadateľov zhromaždenia alebo týmto osobám bráni v plnení ich povinností;
b) neoprávnene sťažuje účastníkom zhromaždenia prístup na zhromaždenie alebo im v tom bráni;
c) ako účastník zhromaždenia má pri sebe strelnú zbraň alebo výbušninu alebo iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, a ak možno z okolností alebo z jeho správania usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo na hrozbu násilím;
d) neoprávnene vnikne do zhromaždenia;
e) neprístojným správaním bráni účastníkom v splnení účelu zhromaždenia;
f) bráni účastníkom zhromaždenia, aby sa pokojne rozišli;
g) ako účastník zhromaždenia má svoju tvár zakrytú spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a na odkrytie tváre ho príslušník Policajného zboru vyzval;

h) neoprávnene a úmyselne zabráni inému vo výkone zhromažďovacieho práva.

(3) Inak o priestupku a jeho prejednaní platia všeobecné predpisy.

§ 14a - Iné správne delikty

(1) Obec uloží pokutu do 663 eur právnickej osobe, ktorá ako zvolávateľ

a) zvolala alebo usporiadala zhromaždenie bez toho, aby si splnila oznamovaciu povinnosť;
b) usporiadala zhromaždenie, ktoré bolo zakázané;
c) nezabezpečila oznámený počet spôsobilých usporiadateľov starších ako 18 rokov;
d) riadila priebeh zhromaždenia tak, že sa podstatne odchýlilo od účelu zhromaždenia uvedeného v oznámení;

e) neukončila zhromaždenie konané vo večerných hodinách v čase, ktorý určila obec, čím došlo k neprimeranému rušeniu nočného pokoja.

 


Dátum zverejnenia: 08.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 21.06.2022

 

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja         
Referát obchodu a podnikateľských aktivít
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
Telefón: 02/60101161, 0905 816 202
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00