25. septembra 2018
Meniny má Vladislav

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Čo vybavíte

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov podľa § 1 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s interným predpisom č. 1/2013 Smernica, ktorou sa určujú podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení Dodatku č. 1.

 

Čo k tomu potrebujete

  1. žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie,
  2. aktuálny výmer starobného alebo invalidného dôchodku,
  3. občiansky preukaz.

 

Žiadateľ žiadosť spolu s vyššie uvedenými prílohami pred podaním v podateľni osobne predloží na oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva a preukáže sa platným občianskym preukazom. Na základe predloženej žiadosti a ostatných príloh je žiadosť spracovaná na oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva. Finančný príspevok na stravovanie priznáva alebo zamieta starosta mestskej časti na návrh oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva. Žiadateľ odovzdá potvrdenie o poskytnutí finančného príspevku na stravovanie do stravovacieho zariadenia, ktoré si zvolí a s ktorým má mestská časť Bratislava-Dúbravka uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy pre dôchodcov.  

 

Kde vybavíte

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4           

Zodpovedná osoba:          

Alena Kováčová Havlíková 
odborný referent  
e-mail: alena.kovacova@dubravka.sk  
telefón: 02/69 20 25 06 

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00           
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00           
Štvrtok: 13.00-16.00

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Alena Kováčová Havlíková  
E
-mail: alena.kovacova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 69 20 25 06

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00