30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Poskytnutie opatrovateľskej služby

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

 • Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe podľa zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá je:
  • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.,
  •  odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a základných sociálnych aktivitách.
 • Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou.

 

Čo k tomu potrebujete

Na základe vyplnenej podanej žiadosti a potrebných príloh sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodne rozsah a úkony opatrovateľskej služby. So žiadateľom sa uzatvorí dohoda o úkonoch opatrovateľskej služby, ktoré bude opatrovateľka v domácnosti žiadateľa vykonávať, o výške úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby a počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za deň. Následne sa so žiadateľom uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnej služby.  

Povinné zverejňovanie priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 15.03.2023

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Soňa Šebová
Telefón: 02/ 69 20 25 45, 0905 733 730
E
-mail: sona.sebova@dubravka.sk 

Zodpovedná osoba: Zdena Hajdinová
Telefón: 02/69 20 25 85, 0905/733 730
E
-mail: zdena.hajdinova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00