24. februára 2018
Meniny má Matej

Poskytnutie opatrovateľskej služby

Čo vybavíte

 • Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe podľa zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá je:
  • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.,

  •  odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a základných sociálnych aktivitách.
 • Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou.                                                                                     

Čo k tomu potrebujete

 1. žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby,
 2. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu vydané mestskou časťou,
 3. výmer o dôchodku alebo potvrdenie o príjme fyzickej osoby ktorej má byť  poskytovaná opatrovateľská služba,
 4. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Na základe vyplnenej podanej žiadosti a potrebných príloh sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodne rozsah a úkony opatrovateľskej služby. So žiadateľom sa uzatvorí dohoda o úkonoch opatrovateľskej služby, ktoré bude opatrovateľka v domácnosti žiadateľa vykonávať, o výške úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby a počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za deň. Následne sa so žiadateľom uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnej služby.  

 

Kde vybavíte

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva      
Žatevná 4          

Zodpovedné osoby:         

Mgr. Soňa Šebová  
koordinátorka opatrovateľskej služby, posudková sociálna pracovníčka  
e-mail: sebova@dubravka.sk 
telefón: 02/69 20 25 45, 0905/733 730 


Zdena Hajdinová 
koordinátorka opatrovateľskej služby 
e-mail: hajdinova@dubravka.sk 
telefón: 02/69 20 25 85, 0905/733 730

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00          
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00         
Štvrtok: 13.00-16.00 

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Soňa Šebová
E
-mail: sebova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 69 20 25 45, 0905 733 730

Zodpovedná osoba: Zdena Hajdinová
E
-mail: hajdinova@dubravka.sk 
Telefón: 02/69 20 25 85, 0905/733 730 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00