Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Čo vybavíte

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov formou:

 • opatrovateľskej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby,
 • zariadenia pre seniorov,
 • denného stacionára.

 

Čo k tomu potrebujete a aká je postupnosť

Na základe vyplnenej podanej žiadosti a potrebných príloh sa začína konanie o odkázanosti na sociálnu službu, v rámci ktorého sa vykonáva zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.

Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník na základe doložených lekárskych nálezov žiadateľa. Na základe výsledkov posúdenia posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracováva zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 • rodinného prostredia fyzickej osoby,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie sociálnej služby, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva posudkový sociálny pracovník MÚ.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 • druh sociálnej služby,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) je 30 dní od začatia konania (podania žiadosti).

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka neumiestňuje klientov do zariadení.

 


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2024

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Andrea Janíková
Telefón: 
02/69202541, 0948 350 723 
E-mail: andrea.janikova@dubravka.sk  

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Šelmeciová
Telefón: 02/69202508, 0948 350 723
E
-mail: eva.selmeciova@dubravka.sk  

Zodpovedná osoba: Mgr. Soňa Šebová
Telefón: 02/69202545, 0905 733 730
E
-mail: sona.sebova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00