3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Rybársky lístok

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru.    

Rybárske lístky v mestskej časti Bratislava-Dúbravka vydáva miestny úrad - oddelenie životného prostredia a to v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže. Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

 

Čo k tomu potrebujete

 • Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
 • Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení správneho poplatku, ktorý môže zaplatiť priamo na oddelení životného prostredia miestneho úradu.
 • Pri vydávaní rybárskeho lístku nie je potrebné, aby ste boli prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku.

 

Poplatky za rybársky lístok

Platba poplatku za rybársky lístok je možná v hotovosti v pokladni Miestneho úradu, Žatevná 4 alebo priamo na oddelení životného prostredia Miestneho úradu, Pri kríži 14, 844 02 Bratislava-Dúbravka.

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:

 • týždenný 1,50 EUR,
 • mesačný 3 EUR,
 • ročný 7 EUR,
 • trojročný 17 EUR.

Od poplatku sú oslobodení:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
 • osoby do 15 rokov.

 

Kde vybavíte

Oddelenie životného prostredia, Pri kríži 14, Bratislava-Dúbravka


 

Dátum zverejnenia: 24.01.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 15.06.2021

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Šusták
Telefón02/60 101 157 
E-mail:  ladislav.sustak@dubravka.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00