Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Výrub drevín

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody vydáva súhlas na výrub drevín.

Upozornenie:
Žiadosť o výrub drevín mimo zastavaného územia obce rieši Okresný úrad, Tomášikova 46, oddelenie životného prostredia.
V prípade pochybnosti o tom, kde sa pozemok nachádza, informujte sa vopred telefonicky na našom oddelení životného prostredia. Typ pozemku je uvedený na liste vlastníctva.

Čo k tomu potrebujete

Vyplnenú Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (116 kB), ktorá musí obsahovať prílohy:

 • kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka,
 • číslo listu vlastníctva k pozemku, na ktorom rastú dreviny, ktorých sa táto žiadosť týka,
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku a to:
  fyzická osoba 10 EUR,
  právnická osoba 100 EUR.

V prípade, že dôvodom výrubu je stavebná činnosť, je potrebné predložiť aj:

 • inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín, spracované osobou odborne spôsobilou,
 • projektovú dokumentáciu stavby, pre ktorú sa vyžaduje toto povolenie,
 • vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie, pokiaľ bola stavba posudzovaná alebo stanovisko, že stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA).

Každá žiadosť musí obsahovať jednoznačné číselné vyjadrenie na koľko ks stromov a m2 kríkov žiadateľ žiada vydať súhlas na výrub drevín.

 

Správne poplatky

Platba správneho poplatku je do pokladne miestneho úradu na ul. Žatevná č. 4, prípadne na účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka:

 • fyzická osoba 10EUR
 • právnická osoba 100 EUR

Číslo účtu, na ktorý môže zaplatiť žiadateľ správny poplatok:
IBAN; SK 31 0200 0000 0000 1012 8032, variabilný symbol: 2920274. Pri platbe na účet je potrebné uviesť meno platcu.

 

Kde vybavíte

Pokladňa – zaplatenie správneho poplatku, Žatevná ul. č. 4, Bratislava-Dúbravka
Oddelenie životného prostredia, Pri kríži 14, Bratislava-Dúbravka

 

 

 

Dátum zverejnenia: 24.01.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 20.01.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Knetigová, PhD.
Telefón:
02/60101152
E-mail: zuzana.knetigova@dubravka.sk

Zodpovedná osoba: Mgr. Kristína Obuchová
Telefón:
02/60101153
E-mail: kristina.obuchova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00