18. júna 2019
Meniny má Vratislav

Výrub drevín

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody vydáva súhlas na výrub drevín.

Čo k tomu potrebujete

Vyplnenú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktorá musí obsahovať prílohy:

 • kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka,
 • číslo listu vlastníctva k pozemku, na ktorom rastú dreviny, ktorých sa táto žiadosť týka,
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku a to:
  fyzická osoba 10,00 €
  právnická osoba 100,00 €.

V prípade, že dôvodom výrubu je stavebná činnosť, je potrebné predložiť aj:

 • inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín, spracované osobou odborne spôsobilou,
 • projektovú dokumentáciu stavby, pre ktorú sa vyžaduje toto povolenie,
 • vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
 • záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie, pokiaľ bola stavba posudzovaná alebo stanovisko, že stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA).

Každá žiadosť musí obsahovať jednoznačné číselné vyjadrenie na koľko ks stromov a m2 kríkov žiadateľ žiada vydať súhlas na výrub drevín.

 

Dostupné tlačivá

 

Správne poplatky

Platba správneho poplatku je do pokladne miestneho úradu na ul. Žatevná č. 4, prípadne na účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka:

 • fyzická osoba 10,00 €
 • právnická osoba 100,00 €

Číslo účtu, na ktorý môže zaplatiť žiadateľ správny poplatok:
IBAN; SK 31 0200 0000 0000 1012 8032, variabilný symbol: 2920274. Pri platbe na účet je potrebné uviesť meno platcu.

 

Kde vybavíte

Pokladňa – zaplatenie správneho poplatku, Žatevná ul. č. 4, Bratislava-Dúbravka
Oddelenie životného prostredia, Pri kríži 14, Bratislava-Dúbravka


Kedy vybavíte

Pondelok:  8.00-12.00 13.00-17.00
Streda:      8.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok:                       13.00-16.00

 

 

Dátum zverejnenia: 24.01.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Knetigová, PhD.
E-mail: zuzana.knetigova@dubravka.sk
Telefón: 02/60 10 11 52

Zodpovedná osoba: Mgr. Kristína Kotvasová
E-mail: kristina.kotvasova@dubravka.sk
Telefón: 02/60 10 11 53

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu