15. júla 2020
Meniny má Henrich

Rekonštrukcia MŠ Fedákova

Integrovaný regionálny operačný program mpsr  erdf

Názov projektu:                     Rekonštrukcia MŠ Fedákova

Kód ITMS projektu:                NFP302020H398

Kód výzvy:                             IROP-PO2-SC221-2016-10

Špecifický cieľ IROP:               2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Obdobie realizácie:                 11/2016 – 12/2017

Schválený príspevok NFP:       585 580,00 EUR

Cieľ projektu:

Rozšírenie kapacity predškolského vzdelávania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti budovaním nových kapacít adaptáciou existujúceho objektu bývalých jaslí na ulici Fedákova na MŠ so zameraní na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávania a zaškolenosti detí, čo prispeje k ľahšiemu prechodu na školskú dochádzku a podporí zosúladenie pracovného a rodinného života obyvateľov MČ Bratislava-Dúbravka a okolia.

Aktivity:          

A1: Adaptácia existujúcich objektov na novú MŠ

SO1:
-          Oprava strechy a kladenie novej strešnej krytiny
-          Výmena rozvodov plynu, kanalizácie, vody
-          Výmena rozvodov elektriny
-          Výmena rozvodov kúrenia
-          Zriadenie školskej jedálne s kuchyňou
-          Vzduchotechnické zariadenia

A2: Stavebno-technické úpravy areálu MŠ

SO2:
-          Ihrisko, terénne úpravy a komunikácie v areáli materskej školy

SO3:
-          Rekonštrukcia kontajnerového státia

A3: Obstaranie a inštalácia materiálno-technického vybavenia školskej jedálne

Merateľné ukazovatele:

Názov

Merná jednotka

Počet

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl

Dieťa

92

Počet podporených materských škôl

Počet

1

Počet renovovaných verejných budov

Počet

1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov

m2

1 104,90

Počet podporených areálov MŠ

Počet

1

Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením

Počet

1

Otvorenie novej materskej školy Fedákova 1:          02.09.2017

pohľad 1 - stav pred rekonštrukciou

pohľad 1 - stav po rekonštrukcii

pohľad 2 - stav pred rekonštrukciou

pohľad 2 - stav po rekonštrukcii

pohľad 3 - stav pred rekonštrukciou

pohľad. 3 - stav po rekonštrukcii

 

 

Dátum zverejnenia: 23.10.20157
Dátum poslednej aktualizácie: 23.10.2017

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00