Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Referendum 2023

Výsledky hlasovania v referende za SR 

Počet hlasov „ÁNO“ Podiel hlasov „ÁNO“ v % Počet hlasov „NIE“ Počet hlasov „NIE“ v %  Počet zúčastnených voličov Účasť voličov v % Počet neplatných hlasov Podiel neplatných hlasov v %
1163586  97,51 %  18398  1,54 %  1193198  27,25 %  11214  0,93 % 

Referendová otázka 2023

Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
 • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
  „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
  Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
 • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
 • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
 • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
  „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • Čl. 98 odsek 2 znie:
  „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?

  

REFERENDUM
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt,
 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

IV
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie HLASOVACIEHO PREUKAZU:

 • OSOBNE v úradných hodinách obce, najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00 h. na adresu Miestneho úradu, Žatevná 4, prízemie, dvere „D“, PhDr. Lívia Nagyová tel. č: 6920 2542, e-mail: livia.nagyova@dubravka.sk.
  • Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v LISTINNEJ FORME tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 2. 1. 2023 na adresu Miestneho úradu, organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava.
 • ELEKTRONICKY na mailovej adrese referendum@dubravka.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 2. 1. 2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 • PROSTREDNÍCTVOM osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách obce najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00 h. , na adresu Miestneho úradu, organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Úradné hodiny MÚ

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Utorok nestránkový deň -
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Štvrtok - 13.00 – 16.00
Piatok - 20. 01. 2023 7.00 – 12.00 -

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr 3 pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

V
Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:
 • PÍSOMNE (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, najneskôr 2. 12. 2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 • ELEKTRONICKY na mailovej adrese referendum@dubravka.sk tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola obci doručená najneskôr 2. 12. 2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu,
  • adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr do 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovací lístok,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr 20. 1. 2023.

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA

V súvislosti s vyhláseným referendom, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023 mestská časť Bratislava-Dúbravka zriadila námietkovú kanceláriu.

Námietková kancelária sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Žatevnej 4, prízemie, dvere „D“.
Námietkovú kanceláriu zabezpečuje PhDr. Lívia Nagyová, organizačné oddelenie,
tel. č.: 6920 2542, e-mail: livia.nagyova@dubravka.sk.

V námietkovej kancelárii má volič možnosť:

 1. overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv,
 2. požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu,
 3. požiadať o voľbu poštou,
 4. požiadať o prenosnú volebnú schránku.

O prenosnú volebnú schránku a voľbu poštou mimo námietkovej kancelárie možno požiadať :

Hlasovacie preukazy sa vydávajú na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka v úradných hodinách na organizačnom oddelení, Žatevná 4, prízemie, dvere „D“, PhDr. Lívia Nagyová tel. č: 6920 2542, e-mail: livia.nagyova@dubravka.sk.

Informácie:

JUDr. Mária Čajková, organizačné oddelenie
tel. č.: 69202543

Kristína Štajerová, organizačné oddelenie
tel.č.:69202513

PhDr. Lívia Nagyová
Tel. č.: 69202542

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Utorok nestránkový deň -
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Štvrtok - 13.00 – 16.00
Piatok - 20. 01. 2023 7.00 – 12.00 -

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21.januára 2023

Telefonické kontakty na zapisovateľov Špeciálnych okrskových volebných komisií v okresoch v Bratislave pre prijímanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania v referende dňa 21. januára 2023 z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 v zmysle zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022:

okres Bratislava IV:

Ing. Tomáš Koiš
Tel.: 0902 408 784
(mestské časti v Bratislave: Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica)

Termín podávania žiadostí: len telefonicky od 16. januára 2023 do 20. januára 2023 najneskôr do 12:00 hodiny v úradných hodinách Okresného úradu Bratislava:

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi v danom okrese osobné údaje v rozsahu:
 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálny spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku),
 5. telefonický kontakt.

 


Dátum zverejnenia: 10.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 07.02.2023

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
nestránkový deň
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00
Piatok – 20.01.2023
07:00 – 12:00