30. novembra 2022
Meniny má Ondrej

REFERENDUM 2023

REFERENDUM
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt,
 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

IV
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie HLASOVACIEHO PREUKAZU:

 • OSOBNE v úradných hodinách obce, najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00 h. na adresu Miestneho úradu, Žatevná 4, prízemie, dvere „D“, PhDr. Lívia Nagyová tel. č: 6920 2542, e-mail: livia.nagyova@dubravka.sk.
  • Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v LISTINNEJ FORME tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 2. 1. 2023 na adresu Miestneho úradu, organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava.
 • ELEKTRONICKY na mailovej adrese referendum@dubravka.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 2. 1. 2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 • PROSTREDNÍCTVOM osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách obce najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00 h. , na adresu Miestneho úradu, organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Úradné hodiny MÚ

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok   13:00 – 16:00

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr 3 pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

V
Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:
 • PÍSOMNE (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, najneskôr 2. 12. 2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 • ELEKTRONICKY na mailovej adrese referendum@dubravka.sk tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola obci doručená najneskôr 2. 12. 2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu,
  • adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr do 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovací lístok,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr 20. 1. 2023.

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA

V súvislosti s vyhláseným referendom, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023 mestská časť Bratislava-Dúbravka zriadila námietkovú kanceláriu.

Námietková kancelária sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Žatevnej 4, prízemie, dvere „D“.
Námietkovú kanceláriu zabezpečuje PhDr. Lívia Nagyová, organizačné oddelenie,
tel. č.: 6920 2542, e-mail: livia.nagyova@dubravka.sk.

V námietkovej kancelárii má volič možnosť:

 1. overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv,
 2. požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu,
 3. požiadať o voľbu poštou,
 4. požiadať o prenosnú volebnú schránku.

O prenosnú volebnú schránku a voľbu poštou mimo námietkovej kancelárie možno požiadať :

Hlasovacie preukazy sa vydávajú na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka v úradných hodinách na organizačnom oddelení, Žatevná 4, prízemie, dvere „D“, PhDr. Lívia Nagyová tel. č: 6920 2542, e-mail: livia.nagyova@dubravka.sk.

Informácie:

JUDr. Mária Čajková, organizačné oddelenie
tel. č.: 69202543

Kristína Štajerová, organizačné oddelenie
tel.č.:69202513

PhDr. Lívia Nagyová
Tel. č.: 69202542

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Utorok nestránkový deň -
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Štvrtok - 13.00 – 16.00
Piatok - 20. 01. 2023 7.00 – 12.00 -


Dátum zverejnenia: 10.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 16.11.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00