3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnute komisie ekonomickej dňa 23.11.2021

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2021 o 17:00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

  1. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 
  2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
  3. Návrh na odpustenie nájomného spoločnosti KOUVAR s.r.o. za pozemok slúžiaci ako letná terasa reštaurácie Dobrý deň
  4. Návrh na nájom dvoch garážových boxov v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti KOUVAR s. r. o., na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Libora Jakšíka - nájomcu pozemku na Hanulovej ul. č. 35 o refundáciu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s prasknutým vodovodným potrubím, ktoré je umiestnené na prenajatom pozemku
  6. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa
  7. Návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu BUNKRE, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  8. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 2962/2, v k.ú. Dúbravka, vo výmere 34,96 m2, spoločnosti MADJAN, s.r.o., za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska
  9. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 3058/3 v k.ú. Dúbravka, vo výmere 37 m2, Dušanovi Džatkovi, za účelom prevádzkovania celoročnej terasy, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  10. Rôzne 
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00