6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 02.06.2021

Pozvánka Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 02.06.2021 o 17:00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

  1. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-Dúbravka za rok 2020.
  2. Záverečný účet za rok 2020.
  3. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
  4. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 2.vlny pandémie COVID-19 nájomcovi OZ I.N.A.K.
  5. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru vo výmere65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.
  6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  8. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo výmere 177 m2 a parc. č.3058/59, 61, 63 spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici spoločnosti NICE DAY, s. r. o. na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/1 v k. ú. Dúbravka pod terasu vo výmere40 m2 spoločnosti Quazar steel, s. r. o. (Duna pub) na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  10. Rôzne
Dátum zverejnenia: 20.08.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 20.08.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00