5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 02.06.2022

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa
02.06.2022 o 17:00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

 1. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022.
 2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021.
 3. Záverečný účet za rok 2021.
 4. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 nájomcovi OZ I.N.A.K.
 5. Návrh na odpustenie pohľadávky vedenej voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola COBRA.
 6. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania p.Tkáčikovej Darine.
 7. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volené obdobie 2022 – 2026.
 8. Návrh na predaj nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13 spoločnosti Údržba Domov s. r. o., za cenu 62 000,00 EUR.
 9. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú.
 11. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. RôzneDátum zverejnenia: 03.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 10.06.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00