8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 05.06.2023

POZVÁNKA na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 05.06.2023 o 16:30 v malej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

 1. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022.
 2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022.
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022.
 4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 302 m² Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2375/24, v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 33 m² Západoslovenskej distribučnej a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 3191/200, k. ú. Dúbravka, vo výmere 287 m² v prospech žiadateľa Stanislava Valacha, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na dlhodobý nájom nebytových priestorov č. 7 a č. 6 v objekte na Bilíkovej ul. 34, Dúbravka, spolu vo výmere 132,45 m², nájomcovi RC MACKO, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 5 v objekte na Bilíkovej ul. 34, Dúbravka, vo výmere 21,23 m², nájomcovi p. Soni Masarykovej.
 11. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 193/A v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 16 m², nájomcovi Ladislav Oláh, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Rôzne
Dátum zverejnenia: 03.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.06.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00