14. októbra 2019
Meniny má Boris

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 07.06.2018

 P  o  z  v  á  n  k  a

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa

07.06.2018 o 17.30

vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

 

Program: 

  1. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-Dúbravka za rok 2017. 
  1. Záverečný účet za rok 2017.
  1. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018.

    4.  Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

  1. Návrh na nájom pozemku parc.č. 1437/49 vo výmere 492 m2, British International School Bratislava, s.r.o., J.V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 724 120, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  1. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 v k. ú. Dúbravka, Dávidovi Plučinskému, bytom Drobného 2, Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  1. Návrh na predaj nehnuteľnosti stavby so súpisným číslom 3196 postavenej na parc. č. 3058/5 Ľudovítovi Šándorovi, bytom Bazovského 19, 841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  1. Rôzne
  2.  

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec 
Telefón: 0910 511 236   
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00