8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 07.09.2023

Pozvánka na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2023 o 17:30 v malej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

 1. Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2023.
 2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie.
 3. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru - garáže č. 907 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Bujnákovej ul. 21, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.
 4. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru - garáže č. 13 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Červeňákovej ul. 17, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4086/1 a 4087 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 369 m², Miroslavovi Vetríkovi a Lenke Vetríkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1835/1, 1835/2 a 1836, v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 337 m², Pavlovi a Ing. Alici Andrašíkovým, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1558/3 a novovytvorených pozemkov parc. č. 1558/6, 1557/7 a 1570/32 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 53 m², Ing. Milanovi Fillovi a Mgr. Lucii Bakošovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom novovytvorených pozemkov parc. č. 1538/10 a 1538/51 v k. ú. Dúbravka o celkovej výmere 20 m² MUDr. Zuzane Korecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a zmenu Sadzobníka poplatkov.
 11. Rôzne
Dátum zverejnenia: 14.09.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 18.09.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00