30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 08.09.2022

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2022 o 17:30 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

 1. Program aktívneho starnutia do roku 2030 (prezentácia Mgr. Janka Drobová)
 2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022.
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022.
 4. Návrh na predĺženie doby nájmu neziskovej organizácii Centrum rodiny (zmluva č. 58/2006 v znení neskorších dodatkov) za zvýhodnené nájomné vo výške 1,00 EURO mesačne na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka (dopravné ihrisko Harmincová) občianskemu združeniu Enviroinštitút, na dobu 20 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m² v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17, k.ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 185 m² Matúšovi a Kataríne Pribylským, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 46 m² Ing. Ivanovi Rosovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Rôzne
Dátum zverejnenia: 12.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 12.09.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00