21. marca 2023
Meniny má Blahoslav

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 13.09.2018

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2018 o 17.00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

 

Program: 

 1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018 
 1. Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy Bullova 2, 84101 Bratislava
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2018  o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 1. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova 6, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2 nájomcom Peter Ondrejka, Plachého 4, Bratislava, Ondrej Halušťok, Plachého 31, Bratislava, Lenka Jamrišková, Koprivnická 14/C, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3088/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m² Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Rôzne 
 3.  

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 14
.02.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00