29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 14.03.2022

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2022 o 17:00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

  1. Návrh na predĺženie doby nájmu na: budovu ZŠ na ulici Pekníkova 6, budovu MŠ na ulici Pekníkova 4 a budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 25 rokov, t.z. do roku 2064.
  2. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka.
  3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na odpustenie príslušenstva k súdnemu sporu o bezdôvodné obohatenie a návrh na odpustenie časti nájomného za obdobie od 1.1.2015 do 15.10.2015 za nájom chaty a záhrady podľa zmluvy č. 46/2004 o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 27.10.2004 a schválenie splátkového kalendára pre žiadateľa Máriu Šefferovú.
  7. Rôzne.Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 17.03.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00