3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 19.04.2021


Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 19.04.2021 o 17:00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

  1. Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere 12,50 m2 v DKD pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe nebytového priestoru na Cabanovej ul. č. 13 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1131 a 1132, k. ú. Dúbravka v prospech Údržba domov, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  3. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  4. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry Dúbravka, Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  5. Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  6. Rôzne

Dátum zverejnenia: 20.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 20.04.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00