4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 21.03.2019

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa

21.03.2019 o 17.30

vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

 Program:

1.    Financovanie školskej jedálne ZŠ Pri kríži.

2.    Podnety poslanca Burkerta.

3.    Návrh Rokovacieho poriadku komisie ekonomickej.

4.    Návrh na nájom nebytových priestorov – skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m2, nájomcovi Spolok BRATISLAVKÉ MAŽORETKY A&M, so sídlom Drobného 25, Bratislava, IČO: 31768512, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

5.    Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Knižnice, vo výmere 135,80 m2, nájomcovi Rodinné centrum MACKO n.o., so sídlom Sekurisova 12, Bratislava, IČO: 30790824, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

6.    Návrh na predĺženie Dohody o spolupráci č. 138/2015 so spoločnosťou Humana People to People Slovakia o.z.

7.    Rôzne    

 

 

 

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec 
Telefón: 0910 511 236   
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00