6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 26.04.2018

Pozvánka 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2018 o 17.30 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

 

Program: 

 1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka (rozhodnutie o potrebe úpravy a aktualizácie PHSR materiálu), 
 1. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky – poplatok z omeškania, od dlžníka Emílie Rothovej, nájomca služobného bytu v MŠ Damborského,
 1. Návrh na prehodnotenie žiadosti splátkového kalendára Združenia technických a športových činností, Základnej organizácie JUNIOR.
 1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – triedy č. 5 v objekte na Bilíkovej 34, súp. č. 1891, na pozemku parc. č. 3163 vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, IČO: 40104095, Pod Násypom 16, 841 03 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Domu kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m², Natália Jankovičová, IČO: 47533340, Bujnákova 23, 841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2952 na Bazovského ulici č. 6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n.o.
 1. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 1. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Igora Igaza, Bilíkova 20, 841 01 Bratislava o predaj časti pozemku parc. č. 3175/19 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 245 m².
 1. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3058/22, 3058/79 a 3058/80, Róbert Kugler a Klára Kuglerová, Saratovská 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1.  Návrh na predaj pozemku parc. č. 1833/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 33m² Ing. Antonovi Dusíkovi  a Ing. Bronislave Dusíkovej, bytom Tavaríkova osada 2A, 841 021 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1.  Návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/13 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 43m² EURO-SKO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018 - 2022 
 1. Rôzne
 2.  

 • Zápisnica (153 kB)
 •  

   

   

  Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 14
  .02.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00