5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 27.03.2023

POZVÁNKA na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2023 o 17:00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

  1. Návrh na odpustenie pohľadávky nájomcovi OZ Naše Jasličky Svetielko.
  2. Aktualizácia všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.1/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  3. Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v ZŠ Sokolíkova 2, vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra "C-KN" parc. č. 3446/173 a 3451/11 spolu vo výmere 746 m² v k. ú. Dúbravka v prospech žiadateľa Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Rôzne
Dátum zverejnenia: 21.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 28.03.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00