8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie konisie ekonomickej dňa 04.06.2019

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2019 o 17.30 (utorok) vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č...../2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č...../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti.
  3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-Dúbravka za rok 2018.
  4. Záverečný účet za rok 2018.
  5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova 34, Bratislava vo výmere 65,70 m2 spoločnosti Plast Weld, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Rôzne.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 07
.06.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00