5. decembra 2023
Meniny má Oto

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 03.09.2019

Pozvánka

Dňa 03.09.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 5. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na nájom nebytových priestorov - triedy v objekte Bilíkova 34, Bratislava, vo výmere 65,70 m2, pani Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, občianskemu združeniu Projekt Život, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Športového klubu policajnej kynológie, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 3470/4, k.ú. Dúbravka, vo celkovej výmere 3800 m2.
 5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Vladimíra Paluška, ku kúpe pozemku časti parc. č. 1217/2, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 1281 m2.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Tatiani Adamovskej, ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 4402/107, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 102 m2.
 7. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi.
 9. Rôzne
  Informácia o možnosti odkúpenia Prevádzkovej budovy branno-športového areálu pre deti, nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/2 a detského dopravného ihriska nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/1 k.ú. Dúbravka.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00