6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 14.10.2019

Pozvánka

Dňa 14.10.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 6. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na nájom stavby so súpisným číslom 1952, postavenej na pozemku parc. č. 1415 na Pekníkovej ulici č. 2 a priľahlého pozemku, parc. č. 1416 s výmerou 2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, spoločnosti British International School Bratislava s.r.o., so sídlom J.V. Dolinského 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka a objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici Kapitána Rašu, určené na prevádzkovanie verejne prospešných služieb pre občanov.
  3. Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2 vo výmere 132 m2 a časti pozemku parc. č. 649/1 vo výmere 126 m2 Eve Juklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Športového klubu policajnej kynológie, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 3470/4 vo výmere 3800 m2.
  5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Bc. Martina Horku, ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 4097/9 vo výmere 380 m2 a 4097/10 vo výmere 24 m2 .
  6. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4085/3 vo výmere 354 m2 Lenke Vetríkovej a Miroslavovi Vetríkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh na zaujatie stanoviska k predaju časti pozemku reg."E" parc. č. 1417/1 vo výmere cca 13 m2 Branislavovi Šottníkovi a Vladimíre Šottníkovej.
  8. Stanovisko k žiadosti Mgr. Lívie Mrvovej k označeniu a pomenovaniu ulice v lokalite Tavarikova osada.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.10.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00