3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 27.05.2019

Pozvánka

Dňa 27.05.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 4. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. art. Evy Ploczekovej, ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 1460/402, a časť pozemku registra „C“ 163/1, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 65 m2.
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
  4. Rôzne

 

 

 

Dátum zverejnenia: 21.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00