8. decembra 2023
Meniny má Marína

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 28.8.2017

Pozvánka

Dňa 28.08.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 11. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 m² nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 149 vo výmere 14,9 m², Ing. Iveta Hoštáková - KOZMETIKA, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka - garážový box vo výmere 12 m², Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 48,5 m², SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m², JUDr. Anna Rumplová, advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m², Pavol Švec – Eling RK, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na na prehodnotenie spôsobu započítavania nájomného Centru rodiny n.o. Bazovského 6, Bratislava.
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, Chrobákova 21, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Kamile Stanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2017 zo dňa .............2017 o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1,Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 21.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00